No182黑色连体网衣写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No182黑色连体网衣写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

汗出,其色白绝皮,乃绝汗,绝汗则终矣。阳气未盛于上而脉满,满则咳,故血见于鼻也。

凡治病者,当先求元气之强弱。然则先巫用祝之妙,正不在祝,其机在胜之而已。

 以上本言刺法,而其现症甚详,用药所当推也。 气不足便是寒,寒盛者阳必衰,如仲景四逆汤、回阳饮,是温经救阳法也;理中汤、甘草干姜汤,是温中扶阳法也;附子细辛汤,真武汤,是温肾助阳法也。

其上下左右皆有根系,故下行者能下脓血,上行者能迫胃脘,致生膈胃间痈疡也。孤阳者洪大之极,阴气必消;孤阴者微弱之甚,阳气必消。

寒束于外,则阳气无所疏泄,故郁而为热。盛者夺之,谓邪之甚者,当直攻而取之,如甚于外者汗之,甚于内者下之。

盛者,心之所表也。学人当因之以深悟。

Leave a Reply